کتابخانه:کتابخانه نظام مهندسی ساختمان فارس

           
  تعداد عناوین کتاب فارسی: 7676 تعداد عناوین لوح های فشرده: 1474
گروه های عضویت
مهندسي برق
مهندسي معماري
مهندسي عمران
مهندسي مكانيك
مهندسي نقشه برداري
مهندسی شهرسازی
غير اعضاء سازمان
كانون كاردانها
کارمندان سازمان
  تعداد نسخه های کتاب فارسی: 11407 تعداد نسخه های لوح های فشرده: 1484
  تعداد عناوین کتاب لاتین: 236 تعداد عناوین لوح های فشرده لاتین: 20
  تعداد نسخه های کتاب لاتین: 268 تعداد نسخه های لوح های فشرده لاتین: 20
  تعداد عناوین نشریات فارسی: 164 تعداد عناوین پرسشنامه: 0
  تعداد نسخه های نشریات فارسی: 163 تعداد نسخه های پرسشنامه: 0
  تعداد عناوین نشریات لاتین: 0 تعداد عناوین نقشه جغرافیایی: 0
  تعداد نسخه های نشریات لاتین: 0 تعداد نسخه های نقشه جغرافیایی: 0
  تعداد عناوین مقالات فارسی: 0 تعداد عناوین نقشه جغرافیایی لاتین: 0
  تعداد نسخه های مقالات فارسی: 0 تعداد نسخه های نقشه جغرافیایی لاتین: 0
  تعداد عناوین مقالات لاتین: 0 تعداد عناوین نقشه فنی: 0
  تعداد نسخه های مقالات لاتین: 0 تعداد نسخه های نقشه فنی: 0
  تعداد عناوین پایان نامه ها: 3 تعداد عناوین نقشه فنی لاتین: 0
  تعداد نسخه های پایان نامه ها: 2 تعداد نسخه های نقشه فنی لاتین: 0
  تعداد عناوین پایان نامه ها لاتین: 1 تعداد عناوین عکس: 0
  تعداد نسخه های پایان نامه ها لاتین: 1 تعداد نسخه های عکس: 0
  تعداد عناوین گزارشات فنی: 1 تعداد عناوین عکس لاتین: 0
  تعداد نسخه های گزارشات فنی: 2 تعداد نسخه های عکس لاتین: 0
  تعداد عناوین گزارشات فنی لاتین: 0 تعداد منابع مرجع فارسی (کتاب): 417
  تعداد نسخه های گزارشات فنی لاتین: 0 تعداد منابع مرجع فارسی (کتاب): 0
       
     
      تعداد اعضای کتابخانه: 2113
     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.